Algemene Voorwaarden VerwonderWoman

Det zijn de algemene voorwaarden van VerwonderWoman (02-11-2021)

verwonderwoman.nl/.com en babicheyentl.com zijn websites van het bedrijf VerwonderWoman

gevestigd aan de van Diemenstraat 202, Den Haag, geregistreerd bij KVK onder nummer: 80396143.

VerwonderWoman is een eenmanszaak die zich op de navolgende vakgebieden/diensten toelegt:

• Coaching (Energiewerk)

• Counseling (Energiewerk)

• Training

• Schrijvende en overige scheppende kunst

Deze vakgebieden zullen hieronder gezamenlijk als ‘diensten’ worden aangemerkt. Wordt verwezen naar een van de afzonderlijke diensten, dan zullen die als zodanig worden benoemd.

VerwonderWoman zal in deze algemene voorwaarden verder worden aangeduid als ‘dienstverlener’. De andere partij wordt ‘opdrachtgever’ of 'client' genoemd: de natuurlijke of rechtspersoon die met VerwonderWoman een overeenkomst aangaat of daartoe het voornemen heeft, en de aan haar gelieerde (rechts)personen. Alle cliënten, opdrachtgevers en gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de genoemde voorwaarden. VerwonderWoman kan de algemene voorwaarden van tijd tot tijd actualiseren en aanpassen. Het blijven gebruiken van de website na een dergelijke verandering geeft aan dat je instemt met de gewijzigde voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je niet akkoord gaat met een wijziging, dien je het gebruik van de website/diensten onmiddellijk te staken.

 

Art. 1.

Definities.

1. De dienstverlener: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht heeft aangenomen. In dit geval te weten VerwonderWoman.

2. De opdrachtgever of cliënt: de natuurlijke persoon die aan de dienstverlener opdracht heeft gegeven tot het verrichten van consulten.

Art. 2.

Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen bovengenoemd dienstverlener en de opdrachtgever. 

Art. 3.

Uitvoering van de overeenkomst.

  1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding.

  2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

  3. De dienstverlener zal de consulten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

  4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan, bijvoorbeeld bij trajecten.

  5. De diensten worden geleverd op de locatie waar VerwonderWoman gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen.

  6. De duur van een consult kan variëren.

Art. 4.

Annulering.

1. Afspraken dienen per mail van maandag t/m vrijdag 24 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Een afspraak op maandag 12.00 uur dient dus uiterlijk vrijdag 12.00 uur voorafgaande aan de afspraak geannuleerd te worden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de opdrachtgever, de helft van het bedrag verschuldigd.

2. Annulering vanuit dienstverlener. Indien ten gevolge van bijvoorbeeld overmacht zijdens dienstverlener niet in staat is de dienst te leveren, informeert zij opdrachtgever of client zo snel mogelijk, dat de dienst niet doorgaat. Er zal vervolgens een nieuwe datum voor het leveren van de dienst worden afgesproken, tenzij opdrachtgever geen prijs meer stelt op levering. In dat geval wordt het reeds voldane factuurbedrag terugbetaald.

Art. 5.

Klachten.

Mochten er klachten zijn over de dienstverlening, dan kunt u dit kenbaar maken. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

Art. 6.

Betaling.

1. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de dienstverlening (via de website) of direct na de dienstverlening. Middels de door dienstverlener aangeboden betaalwijze (bijv. pin, of betaalverzoek).

2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en heeft VerwonderWoman zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3. Derhalve zal na het versturen van 2 betalingsherinneringen overgegaan worden tot het incasseren via een door VerwonderWoman gekozen incassobureau.

4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Art. 7.

Aansprakelijkheid.

De cliënt is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij/zij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om gebruik te maken van de diensten van VerwonderWoman. Jij als client kent jezelf het beste. VerwonderWoman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. VerwonderWoman is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waarvan de cliënt zich wil beroepen in verband met activiteiten van VerwonderWoman.

Adviezen die worden verstrekt door VerwonderWoman tijdens coaching, online training of training blijven adviezen. Onze gesprekspartners blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het volledig (laten) onderzoeken van consequenties van te nemen zakelijke en/of persoonlijke beslissingen.

VerwonderWoman aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van opdrachtgever, client etc. of anderszins door hen meegebrachte materialen gedurende het traject of anderszins verblijf op locatie waar de cursussen of workshops worden gegeven. VerwonderWomany is nimmer verplicht tot vergoeding van schade van de opdrachtgever en/of de deelnemer, tenzij voornoemde schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van VerwonderWoman. Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van VerwonderWoman nooit verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, terwijl de aansprakelijkheid van VerwonderWoman nooit verder reikt dan de dekking van de door VerwonderWoman afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. VerwonderWoman accepteert aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever of deelnemer voor ontstane schade als gevolg van een aan VerwonderWoman toe te rekenen tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door een onrechtmatige daad, maar slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.

1. VerwonderWoman geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de opdrachtgever/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de dienstverlener. Bovengenoemd dienstverlener is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige gevolgschade.

2.  VerwonderWoman is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens dienstverlening. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

3. Adviezen die worden verstrekt door VerwonderWoman tijdens, voorafgaand of nadien de dienstverlening blijven adviezen. Cliënten blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het volledig (laten) onderzoeken van consequenties van te nemen zakelijke en/of persoonlijke beslissingen.

Art. 8.

Tarieven.

De dienstverlener behoudt het recht de tarieven en tijden te wijzigen. Alle tarieven vernoemt op welke wijze dan ook zijn altijd in Euro en inclusief BTW, mits nadrukkelijk anders vernoemt. Eventuele tariefswijzigingen tijdens een traject zullen besproken worden met cliënt.

Art. 9.

Geheimhouding

Alle informatie die besproken wordt tijdens of voorafgaand aan de dienstverlening zal vertrouwelijk zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De client en dienstverlener zijn verplicht tot een zorgvuldige en discrete behandeling van de offerte en andere documenten, gegevens en inlichtingen die verband houden met de werkzaamheden en activiteiten van VerwonderWoman.

Art. 10.

Toepasselijk recht en geschillen.

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en dienstverlener waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijden door bovengenoemd dienstverlener worden gewijzigd en aangepast. Dit geldt tevens voor alle op de website verschafte informatie alsmede de data en voorwaarden van openingstijden en diensten. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 11.

Auteursrecht

Alle auteursrechten van VerwonderWoman berusten uitsluitend bij VerwonderWoman en worden niet overgedragen aan opdrachtgever/client. Het is opdrachtgever/client verboden om inhoud van babicheyentl.com of verwonderwoman.nl/.com te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VerwonderWoman. Het is opdrachtgever/client verboden om de zaken waarop de intellectuele eigendomsrechten van VerwonderWoman rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.